นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง: เพิ่มผลผลิตมะม่วงทับทิมทอง

รวมโปสเตอร์รณรงค์การป้องกัน COVID-19

Herb The series #17 วิธีการสกัดสารสำคัญ: Supercritical Fluid Extraction: SFE หรือการสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด

Herb The series #16 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction: MAE)

Herb The series #14 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet extraction)

Herb The series #13 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยตัวทำละลาย (LLE: Liquid-liquid extraction) หรือ Solvent extraction

Herb The series #12 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux extraction)

ขั้นตอนการสร้าง Security Awareness อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้ไหมว่า KM ช่วยในเรื่องการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในได้

ข้อควรปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19