Herb The series #17 วิธีการสกัดสารสำคัญ: Supercritical Fluid Extraction: SFE หรือการสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด

Herb The series #16 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction: MAE)

Herb The series #15 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิก (Ultrasound-assisted extraction: UAE)

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: วัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

Herb The series #12 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux extraction)

Herb The series #11 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การต้ม (Decoction)

เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. เพื่อการสร้างอาคารราคาประหยัด

บล็อกประสานคืออะไร บล็อกประสาน คือ วัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม นำมาผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนำมาบ่ม ให้บล็อกแข็งตัวประมาณ 7 วัน จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง มีรูปลักษณะพิเศษ ที่สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่างานก่อสร้างทั่วไป บล็อกประสานแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน 1. … Read More