10 เทคโนโลยีช่วง post COVID-19

เกษตรปลอดภัย วว. ช่วยอะไรได้บ้าง

Gartner’s Top 10 Strategic Technologies for 2008

  Green IT หรือ การนำ IT มาแก้ไขปัญหาโลกร้อย โดยช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะที่เป็นพิษ สร้างสภาวะแวดล้อมโลกให้ดีขึ้น Unified Communication (UC) หรือ การรวมทุกระบบของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสื่อ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ทุกประเภทเข้าไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร Business Process Modeling หรือ รูปแบบการบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการนำสถาปัตยกรรมการบริการ (SOA) มาใช้ MetaData Management หรือ … Read More

Gartner’s top 10 disruptive technologies 2008-2012:

Multicore and hybrid processors หรือ โปรเซสเซอร์ที่มีการประมวลผลแบบหลายแกน และมีการเชื่อมต่อแบบผสม Virtualisation and fabric computing  หรือ ลักษณะการประมวลผลแบบระบบเสมือนที่ทำให้สามารถใช้ประสิทธิภาพในการคำนวณแบบไม่จำกัดอยู่แค่ขีดความสามารถของอุปกรณ์ เนื่องจากมีการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Social networks and social software หรือ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่เปิดโอกาสให้สามารถพบปะ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกัน Cloud computing and cloud/Web platforms หรือ การประมวลผลสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web … Read More