• Green IT หรือ การนำ IT มาแก้ไขปัญหาโลกร้อย โดยช่วยประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะที่เป็นพิษ สร้างสภาวะแวดล้อมโลกให้ดีขึ้น
 • Unified Communication (UC) หรือ การรวมทุกระบบของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสื่อ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ทุกประเภทเข้าไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
 • Business Process Modeling หรือ รูปแบบการบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการนำสถาปัตยกรรมการบริการ (SOA) มาใช้
 • MetaData Management หรือ การบริหารจัดการคำอธิบายข้อมูล โดยมุ่งเน้นเรื่องการกำหนดคำนิยามและนโยบายในการจัดการ
 • Virtualization 2.0 หรือ โลกเสมือนซึ่งนำเอาจุดเด่นของ Web 2.0 และ Blade System มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร (HW และ SW) และการบริการ
 • Mashups & composite apps หรือ การดึงและการประกอบจากหลาย ๆ ส่วนของโปรแกรมประยุกต์มารวมไว้ที่เดียว
 • Web Services & WOA (Web Oriented Architecture) – SaaS (Software as a Service) หรือ การนำเทคโนโลยี Web Services หรือ การสร้างการบริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานการบริการต่าง ๆ
 • Computing Fabric หรือ การมองภาพการประมวลผลในลักษณะของระบบเสมือนขนาดใหญ่ เป็นวิวัฒนาการของการออกแบบอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายให้สามารถบริหารจัดการและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น สามารถมีระบบปฏิบัติการ หรือ OS (Operating System) หลายตัววิ่งอยู่บนอุปกรณ์เดียวกัน เป็นต้น
 • Real World Web หรือ ที่ซึ่งมีการนำสารสนเทศจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มากลั่นกรองและประมวลผลเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการในการใช้งานตามความเป็นจริง ณ สถานที่ และเวลานั้น ๆ
 • Social Software หรือ ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม คือการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร บริหารจัดการ และแบ่งปันสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
 •  

 • Multicore and hybrid processors หรือ โปรเซสเซอร์ที่มีการประมวลผลแบบหลายแกน และมีการเชื่อมต่อแบบผสม
 • Virtualisation and fabric computing  หรือ ลักษณะการประมวลผลแบบระบบเสมือนที่ทำให้สามารถใช้ประสิทธิภาพในการคำนวณแบบไม่จำกัดอยู่แค่ขีดความสามารถของอุปกรณ์ เนื่องจากมีการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Social networks and social software หรือ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่เปิดโอกาสให้สามารถพบปะ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกัน
 • Cloud computing and cloud/Web platforms หรือ การประมวลผลสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • Web mashups หรือ การดีงข้อมูลจาก Web หลาย ๆ ที่มาผสมผสานไว้ที่เรา
 • User Interface หรือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก
 • Ubiquitous computing หรือ การประมวลผลแบบไร้ขอบเขต ไม่จำกัดชนิด รูปแบบ หรือประเภทอุปกรณ์ และไม่จำกัดตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ และไม่จำกัดเวลา
 • Contextual computing หรือ การประมวลผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมาย การสื่อความ และความต้องการของบริบทนั้น ๆ
 • Augmented reality หรือ เทคนิคการประมวลผลแบบเสมือนจริง
 • Semantics หรือ การสื่อความหมายของบริบทหรือคำหรือข้อความหรือภาษา