')
25 พฤษภาคม วันครบรอบวันสถาปนา วว. ปีที่ 59สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

e-book ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร วว.

      วว. ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรที่พร้อมสำหรับถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ในปี 2562 เป็นแนวทางเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยของ วว. ไปสู่ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ให้สามารถสร้างมูลค่าจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งแนวทางการลดของเสีย (zero waste concept) และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการนำไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดภายในประเทศและก้าวสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready