')

e-book นวัตกรรมทำเงิน

      วว. ได้รวบรวมนวัตกรรมที่ได้ให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการนำ วทน.เข้าไปใช้พัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ โอกาส และความมั่นคงอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนตลอดไป วว. พร้อมเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP อย่างต่อเนื่อง

Copyright ©2020 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready