เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : บล็อกประสาน วว.

บล็อกประสาน วว.
บล็อกประสาน วว. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นวัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม ลดการใช้ซีเมนต์เป็นส่วนประกอบทำให้มีน้ำหนักน้อยกว่าบล็อกประสานดั้งเดิม สามารถใช้ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือก่อเป็นถังเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และประหยัดกว่าการก่อสร้างทั่วๆไป ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่เดิมนอกจากนั้น ด้วยส่วนประกอบเฉพาะที่มาจากธรรมชาติทำให้สิ่งก่อสร้างหรืออาคารจากบล็อกประสาน วว. กักเก็บความเย็นอยู่ภายในซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้

ความร่วมมือวิจัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี: ผู้ประกอบการ SME วัสดุก่อสร้าง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี จ.อุดรธานี จ.ระยอง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม: ช่วยลดมลภาวะเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ใช้ปริมาณปูนซิเมนต์น้อย และไม่ต้องเผา ลดการตัดไม้ทำลายป่า
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ: ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับการก่อสร้างแบบเสาคานทั่วไปในรูปแบบและขนาดเท่าๆกัน กระตุ้นการจ้างแรงงานในท้องที่ ไม่ต้องจ้างช่างฝีมือจากต่างถิ่น และมีต้นทุนการผลิตประมาณ 5-6 บาทต่อก้อน

ติดต่อ:

Visits: 55