HXP-GPOVac วัคซีนสัญชาติไทย

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมชงจากจมูกข้าวสี

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: สบู่ก้อนจากข้าวไร่

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้อง

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: โจ๊กข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: การพัฒนาเห็ดเยื่อไผ่

ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน (Biogas Production)