วว. หารือความร่วมมือกับ SCGC ด้านทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ / การเป็น Certification Body

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมหารือกับ   นายวีระ   ขวัญเลิศจิตต์   ที่ปรึกษา  …

อ่านต่อ วว. หารือความร่วมมือกับ SCGC ด้านทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ / การเป็น Certification Body

วว. บันทึกเทปรายการ SME ONE ” ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย บทบาทหน้าที่ ช่วยสร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการ”

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บันทึกเทปรายการ SME ONE…

อ่านต่อ วว. บันทึกเทปรายการ SME ONE ” ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย บทบาทหน้าที่ ช่วยสร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการ”

“ศุภมาส” ปลื้ม “โครงการ Quick win : Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว.” สำเร็จเกินเป้า มอบหมาย วว. – มรภ.อุดรธานี ขยายผลต่อยอดสู่ภูมิภาค เร่งพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ด้วย วทน. อย่างครบวงจร – ตามมาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมน…

อ่านต่อ “ศุภมาส” ปลื้ม “โครงการ Quick win : Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว.” สำเร็จเกินเป้า มอบหมาย วว. – มรภ.อุดรธานี ขยายผลต่อยอดสู่ภูมิภาค เร่งพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ด้วย วทน. อย่างครบวงจร – ตามมาตรฐานสากล