วว. บันทึกเทปรายการ SME ONE ” ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย บทบาทหน้าที่ ช่วยสร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการ”

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บันทึกเทปรายการ SME ONE ในประเด็น ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย บทบาทหน้าที่ ช่วยสร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร ศบท. วว.บางเขน