วว. หารือความร่วมมือกับ SCGC ด้านทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ / การเป็น Certification Body

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมหารือกับ   นายวีระ   ขวัญเลิศจิตต์   ที่ปรึกษา  เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจีซี (SCGC)  ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน มีฐานการผลิตครอบคลุมทั้งในเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย พร้อมคณะผู้บริหาร  เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในด้านการทดสอบและการให้ วว. เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB)

โดยเฉพาะด้านภารกิจของห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ในสังกัด ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบแห่งเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ในการทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และเป็นห้องปฏิบัติการที่ทดสอบผลิตภัณฑ์สลายตัวได้ทางชีวภาพตามข้อกำหนด TGL-44-12 ของโครงการฉลากเขียวภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับรองระดับโลก DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน และ Biodegradable  Products  Institute (BPI) ตามมาตรฐาน EN 13432, ISO 17088 หรือ ASTM D 6400 

โอกาสนี้  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร วว.  ร่วมต้อนรับด้วย  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 ชั้น 8  วว. เทคโนธานี คลองห้า   จังหวัดปทุมธานี

……………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506