วว. ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win อว. สำเร็จ  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ด้าน ISO ให้ผู้ประกอบการ  800  คน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จจัดโครงการฝึกอบรม Quick win อว. จำนวน  4  หลักสูตร สามารถเพิ่มพูนทักษะ คว…

อ่านต่อ วว. ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win อว. สำเร็จ  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ด้าน ISO ให้ผู้ประกอบการ  800  คน