วว. ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win อว. สำเร็จ  สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้  ด้าน ISO ให้ผู้ประกอบการ  800  คน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จจัดโครงการฝึกอบรม Quick win อว. จำนวน  4  หลักสูตร สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ด้าน ISO ให้กับผู้ประกอบการ SME ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จำนวน  800 คน 

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการ  Quick  win  ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ว่า ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการอบรมฟรี  4  หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  สามารถเพิ่มทักษะ ความรู้ ด้านมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ  ISO/IEC 17025  ให้แก่ ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐและเอกชน จำนวน   800  คน  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวง อว.

โดยมี  ดร.จิตรา   ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารและนักวิชาการ วว. ที่มีประสบการณ์ในด้าน ISO มากกว่า  20 ปี  ร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ดังนี้  

1) ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร  รุ่นที่ 1

2) ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 900 1 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร    รุ่นที่ 2

3) การขึ้นทะเบียน อย. และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ที่บังคับใช้เป็นกฎหมาย 

4) บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ 

 

ทั้งนี้ วว. มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจรแก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ผ่านการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ด้วยระบบบริหารห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และบริการตรวจสอบ ด้วยหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 รวมทั้งแก้ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนในระดับประเทศและภูมิภาค  รวมทั้งให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP และ HACCP เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตและธุรกิจบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมุ่งประสานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลเป็นรูปธรรม

วว. พร้อมให้บริการผ่านแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่ลูกค้า หรือติดต่อได้ที่ Call center โทร. 0 2577 9000

……………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506