วว. เสนอแผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยาน/อวกาศยานของไทย มุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นำโดย  ดร.สุเทพ  จอยเอกา  นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. และคณะ เสนอแผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยานและอวกาศยานของประเทศไทย  ในงานเสวนา  “ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจและอุตสาหกรรมการทดสอบดาวเทียมของประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียน” จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 โอกาสนี้ คณะนักวิชาการ วว. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ และ GALAXY Design and Simulation center ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ด้วย

แผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยานและอวกาศยานของประเทศไทยของ วว. มีกรอบสาระความสำคัญมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของเครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ ความหลากหลายทางด้านความสามารถการวิเคราะห์/ทดสอบของห้องปฏิบัติการ และการมุ่งเน้นในเรื่องของบุคลากรที่จะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและทักษะขั้นสูงทางด้านการทดสอบ รวมถึงการธำรงไว้ซึ่งระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 

หากมีการนำแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติ วว. เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและวงการอุตสาหกรรมด้านนี้คือ ผู้ประกอบการทั้งด้านอากาศยานและอวกาศยานมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุน มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านการผลิตและการทดสอบ ลดการพึ่งพาการส่งไปวิเคราะห์ทดสอบที่ต่างประเทศทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน

อนึ่ง  วว. โดย โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ภายใต้การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ AS9100D มีศักยภาพในการเป็นหน่วยวิเคราะห์และทดสอบในอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ โดยตอบสนองความต้องการการผลิตวัสดุและชิ้นส่วน และพัฒนาความร่วมมือในการทดสอบอากาศยาน และอวกาศยาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย  เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน  อวกาศ  และการป้องกันประเทศ  (AS9100D)  มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการผลักดัน  ขับเคลื่อน  อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ  รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9272  E-mail : sutep@tistr.or.th  เว็บไซต์  www.tistr.or.th

……………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506