วว. /กองทุนส่งเสริม ววน. มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้ กฎระเบียบ IoT Technology & การประยุกต์ใช้งาน

ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “…

อ่านต่อ วว. /กองทุนส่งเสริม ววน. มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้ กฎระเบียบ IoT Technology & การประยุกต์ใช้งาน