วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส  ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน วว. ลงนามบันทึกข้อตก…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลังเกษตรจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อน วทน. สร้างโอกาส  ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

“ศุภมาส” มอบ  วว. – มรภ. อุดรธานี พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วย วทน. อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win ภูมิภาค  :  Up-Skill  Re-Skill  พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว.

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอ…

อ่านต่อ “ศุภมาส” มอบ  วว. – มรภ. อุดรธานี พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วย วทน. อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนโครงการ Quick  win ภูมิภาค  :  Up-Skill  Re-Skill  พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว.