วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน  ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการของเสีย

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มอบหมาย  ดร.ประทีป   วงศ์บัณฑิต   รองผู้ว่าการวิจั…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน  ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการของเสีย

วว. เชิญร่วมโครงการ Quick win อว. ภูมิภาค “อบรม 6 หลักสูตระยะสั้น ฟรี!” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Quick win อว. ภูมิภาค หลักสูตรอบรมระยะสั้น 6 หลักสูตร เพื่อพัฒนา…

อ่านต่อ วว. เชิญร่วมโครงการ Quick win อว. ภูมิภาค “อบรม 6 หลักสูตระยะสั้น ฟรี!” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารการประปานครหลวง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าก…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารการประปานครหลวง