วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารการประปานครหลวง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง พร้อมคณะ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพองค์กรและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

   โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม   นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร่วมให้การต้อนรับ  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 วว. เทคโนธานี