วว. เชิญร่วมโครงการ Quick win อว. ภูมิภาค “อบรม 6 หลักสูตระยะสั้น ฟรี!” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Quick win อว. ภูมิภาค หลักสูตรอบรมระยะสั้น 6 หลักสูตร เพื่อพัฒนาคนสมรรถนะสูงด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน. ) ตอบโจทย์การลงทุนของภาคการผลิตและบริการ ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ซึ่งได้รับเกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและงานบริการมากกว่า 20 ปี อุดรธานี โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวง อว. ด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ขอเชิญร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.30 น. อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวเป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากที่ วว. ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการอบรมฟรี 4 หลักสูตร ด้าน ISO ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสามารถเพิ่มทักษะ ความรู้ ด้านมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025 ให้แก่ ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้จำนวน 800 คน ซึ่งเป็นการดำเนินงานของ วว.อย่างเป็นรูปธรรมอีกวาระหนึ่ง ในนำความเชี่ยวชาญด้านบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในเชิงสังคม เชิงพาณิชย์ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป

วิทยากร โครงการ Quick win อว. ภูมิภาค หลักสูตรอบรมระยะสั้น 6 หลักสูตร

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.30 น. อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประกอบการติดต่อรับบริการจาก วว. ผ่านแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) หรือติดต่อ Call center วว. โทร. 0 2577 9000

……………………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506