วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาลดโลกร้อน ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงาน “คนดี รักษ์โลก” ณ รัฐสภา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร  นำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน  ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้ โครงการตาลเดี่ยวโมเดลจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “คนดี รักษ์โลก”  จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  อาคารรัฐสภา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก เยาวชน และประซากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้มีความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

……………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506