วว. ต้อนรับ สถาบันเค อะโกร – อินโนเวท ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ดร.กมล  ไชยสิทธิ์  กรรมการ กวท.  เป็นประธานต้อนรับ …

อ่านต่อ วว. ต้อนรับ สถาบันเค อะโกร – อินโนเวท ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

วว. เสนอแผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยาน/อวกาศยานของไทย มุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  นำโดย  ดร.สุเทพ  จอยเอกา  นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. และค…

อ่านต่อ วว. เสนอแผนผลักดันอุตสาหกรรมการทดสอบอากาศยาน/อวกาศยานของไทย มุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน