วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาลดโลกร้อน ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงาน “คนดี รักษ์โลก” ณ รัฐสภา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์…

อ่านต่อ วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาลดโลกร้อน ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงาน “คนดี รักษ์โลก” ณ รัฐสภา