โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีคัดแยกขยะ

ถ่านหอม 3 in 1

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากขยะชุมชน