ตัวอย่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประเภทขององค์ความรู้

ถอดบทเรียนจากหนังสือ : กระดาษ 1 ใบ เข้าใจประเด็น