นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: การหมักปลาน้ำจืด

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะชุมชน