ผลงานของ InnoAG

การผลิตเบญจมาศปลอดโรค : สู่การเข้าถึงโอกาสของเกษตรกรเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศนก. ร่วมกับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช…

View More ผลงานของ InnoAG