ผลงานของ InnoAG

การผลิตเบญจมาศปลอดโรค : สู่การเข้าถึงโอกาสของเกษตรกรเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศนก. ร่วมกับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชููปถัมภ์ สถาบันวิจัยจุุฬาภรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตเบญจมาศปลอดโรค ทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 60 ราย

จะเห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิต และการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศในโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งความต้องการของตลาดไม้ดอกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร “การผลิตเบญจมาศเชิงพาณิชย์” (PDF)