The story of flowers

ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจากไม้ดอกไม้ประดับในหัวข้อ The story of flowers โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายงานวิจัย อาทิเช่น วว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว…

View More The story of flowers