The story of flowers

ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจากไม้ดอกไม้ประดับในหัวข้อ The story of flowers โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายงานวิจัย อาทิเช่น วว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว…

View More The story of flowers

ผลงานของ InnoAG

การผลิตเบญจมาศปลอดโรค : สู่การเข้าถึงโอกาสของเกษตรกรเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศนก. ร่วมกับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช…

View More ผลงานของ InnoAG

บริการ InnoAG services

บริการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab) ศนก. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 โทรศัพท์ 0-2577-9017 ………&#8…

View More บริการ InnoAG services