บริการ InnoAG services

บริการ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab) ศนก.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์ 0-2577-9017

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ช่องทางการร้องเรียนการให้บริการของ SFP Lab

โทรศัพท์ 0-2577-9017
e-mail ; rochana@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ช่องทางการชำระเงิน

  • 1. เงินสด
  • 2. เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย“
  • 3. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี 039-1-07800-3 ประเภทออมทรัพย์

ขอรับบริการ InnoAG ผ่านทางระบบออนไลน์

Visits: 0