The story of flowers

ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจากไม้ดอกไม้ประดับในหัวข้อ The story of flowers โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายงานวิจัย อาทิเช่น วว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการให้องค์ความด้านการทำต้นพันธุ์ปลอดโรค สีย้อมจากดอกไม้ การจัดสวนในขวดแก้ว การจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร และเกมส์บิงโกดอกไม้ ที่ผ่านการเรียนรู้จากบอร์ดเกมส์ และยังมีการเสวนาเชิงวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากดอกไม้ การอนุรักพันธุกรรมไม้ดอกพื้นเมือง ในหัวข้อ flower all around us ซึ่งสามารถเห็นทั้งภาพทั้งรูป รส กลิ่น และเสียง ในการเสวนาครั้งนี้แขกรับเชิญพิเศษที่น่าสนใจประกอบไปด้วย คุณปุ้ยจาก i love flower farm เชฟเล้งจากร้านนุสรา คุณต้น พงศ์ภัค บาร์เทนเดอร์มือหนึ่งของเมืองไทย คุณภูเบศภ์ รองสภาดอกไม้โลก คุณอ้อ จากฟาร์มสุขดอกไม้ไทยกินได้

หมายเหตุ : นักวิจัยที่มีส่วนสำคัญในการจัดแสดงงานครั้งนี้ นำโดย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา ศนก.วว.
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรนุช จอมพุก
  3. ดร.นุชรัฐ บาลลา
  4. ดร.ชัยภูมิ สุขสำราญ
  5. ดร.วาสนา แผลลิตะ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
  7. ดร.ธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุขแสง

ภาพกิจกรรมต่างๆในงาน

Visits: 0