นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องอบรำข้าว

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: อุปกรณ์เจาะก้อนเห็ด

เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

ถังปฏิกิริยาแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน