WitChitchat Ep1 : ว่าด้วยจิ้งหรีด วิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเลี้ยงแมลง

เล่าเรื่องงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเลี้ยงแมลง ใครจะรู้ว่า จิ้งหรีด สามารถสร้างมูลค่าได้ ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม BIO GROUP TALK: Sharing our knowledge & experience ของบุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*