วว. ร่วมมือ AEPW  กทม.  PPP Plastic จัดตั้ง Smart Recycling  Hub ชู “กรุงเทพมหานคร” โมเดลต้นแบบจัดการแปรรูปวัสดุรีไซเคิล ตั้งเป้าขยายผลไปยังพื้นที่ EEC 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  สถาบันพลาสติก กรุงเทพมหานคร ก…

อ่านต่อ วว. ร่วมมือ AEPW  กทม.  PPP Plastic จัดตั้ง Smart Recycling  Hub ชู “กรุงเทพมหานคร” โมเดลต้นแบบจัดการแปรรูปวัสดุรีไซเคิล ตั้งเป้าขยายผลไปยังพื้นที่ EEC 

วว. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จาก ก.พ.ร.

นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  ประจำปี 2566   จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ  (ก.พ.ร.)  ในการนี้  นายไมตรี&nbs…

อ่านต่อ วว. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 บริการภาครัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จาก ก.พ.ร.

โทษของกล่องโฟม

กล่องโฟมถึงแม้จะทำให้ชีวิตเรามีความสะดวกสาย แต่จะมีใครรู้บ้างว่า กล่องโฟมเป็นแหล่งสะสมสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย รวมทั้งจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็ง สูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

อ่านต่อ โทษของกล่องโฟม

ผลการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วว. ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก โดย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ อาคาร ALEC วว. (อยู่ในลำดับที่ 15) จาก 26 หน่วยงาน ระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ อาคาร Admin วว. (อยู่ในลำดับที่ 3) และศูนย์ท…

อ่านต่อ ผลการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การกำหนดจุดทิ้งขยะ อาคาร Admin วว.

สำนักบริการกลาง ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะทำงานสำนักงานสีเขียว วว. มีการดำเนินการจัดเตรียมกล่องแยกประเภทขยะ โดยมีวิธีการดำเนินการ พร้อมทั้งมีเส้นทางการกำจัดขยะในแต่ละประเภทที่เป็นไปตามเกณฑ์ส…

อ่านต่อ การกำหนดจุดทิ้งขยะ อาคาร Admin วว.

วว. มีการดูแลคุณภาพนำ้ทิ้งอย่างไร

วว. มีการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้ทิ้งเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรร…

อ่านต่อ วว. มีการดูแลคุณภาพนำ้ทิ้งอย่างไร

“ฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Green Label

สินค้าฉลากเขียว คือ สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากสีเขียว เป็นสิ้นค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรั…

อ่านต่อ “ฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Green Label

วว. Dow และพันธมิตร  เปิดศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย พร้อมนำร่อง ลดขยะ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่…

อ่านต่อ วว. Dow และพันธมิตร  เปิดศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย พร้อมนำร่อง ลดขยะ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน