วว .ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566

วว. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566 โดยการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 รางวัล คือ ระดับดีเยี่ยมและระดับดีมาก โดย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ อาคาร Admin…

อ่านต่อ วว .ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566

โทษของกล่องโฟม

กล่องโฟมถึงแม้จะทำให้ชีวิตเรามีความสะดวกสาย แต่จะมีใครรู้บ้างว่า กล่องโฟมเป็นแหล่งสะสมสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย รวมทั้งจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็ง สูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

อ่านต่อ โทษของกล่องโฟม

ผลการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วว. ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก โดย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ อาคาร ALEC วว. (อยู่ในลำดับที่ 15) จาก 26 หน่วยงาน ระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ อาคาร Admin วว. (อยู่ในลำดับที่ 3) และศูนย์ท…

อ่านต่อ ผลการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การกำหนดจุดทิ้งขยะ อาคาร Admin วว.

สำนักบริการกลาง ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะทำงานสำนักงานสีเขียว วว. มีการดำเนินการจัดเตรียมกล่องแยกประเภทขยะ โดยมีวิธีการดำเนินการ พร้อมทั้งมีเส้นทางการกำจัดขยะในแต่ละประเภทที่เป็นไปตามเกณฑ์ส…

อ่านต่อ การกำหนดจุดทิ้งขยะ อาคาร Admin วว.

วว. มีการดูแลคุณภาพนำ้ทิ้งอย่างไร

วว. มีการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้ทิ้งเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรร…

อ่านต่อ วว. มีการดูแลคุณภาพนำ้ทิ้งอย่างไร

“ฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Green Label

สินค้าฉลากเขียว คือ สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากสีเขียว เป็นสิ้นค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรั…

อ่านต่อ “ฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Green Label

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อาคาร Admin ได้เข้าสู่การเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการรับรู้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครง…

อ่านต่อ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2566

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อาคาร Admin ได้เข้าสู่การเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว และเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการรับรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม…

อ่านต่อ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2565

นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน วว. พัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล…

อ่านต่อ นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2563

อาคาร Admin สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว ในปี 2563 และเพื่อให้บุคลากรเกิดการรับรู้และตระหนัก มีส่วนร่วมในการเตรียมความ…

อ่านต่อ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2563