เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2563

อาคาร Admin สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว ในปี 2563 และเพื่อให้บุคลากรเกิดการรับรู้และตระหนัก มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้บุคลากรนำแนวทางไปปฏิบัติ ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป