วว. ผนึกกำลัง AIT  ขยายขอบข่ายความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ ดร.เอเดน  วูน  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  พัฒนาการอบรมระดับนานาชาติ เพื่อขยายขอบข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โอกาสนี้ นายสายันต์  ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมผู้บริหาร บุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี AIT

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  วว. มีภารกิจสำคัญในการวิจัยและพัฒนา  การทดสอบและสอบเทียบ การบริการทางเทคนิค รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  สนับสนุนผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง  ในทศวรรษที่ผ่านมา วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน สร้างความก้าวหน้าในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ของรัฐบาล ซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ  เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง AIT และ วว. จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ BCG ที่สามารถขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการพัฒนาสังคม  นอกจากนี้ยังจะร่วมดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม  ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนขยายเครือข่ายไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ดร.เอเดน  วูน  อธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  กล่าวว่า  AIT มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ เพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในวิชาชีพและบทบาทความเป็นผู้นำในเอเชีย ที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบทางสังคม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาการอบรมระดับนานาชาติร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก  วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577  9000  โทรสาร  0 2577   9009  E-mail : tistr@tistr.or.th  Line@TISTR   IG : tistr_ig