“ฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” Green Label

สินค้าฉลากเขียว คือ สินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยฉลากสีเขียว เป็นสิ้นค้าที่มีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ ตลอดจนถึงการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง