วว. มีการดูแลคุณภาพนำ้ทิ้งอย่างไร

วว. มีการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้ทิ้งเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2549 (ประเภท ก.) มีการตรวจวิเคราะห์ โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) ทั้งนี้ วว. มีการเฝ้าระวังคุณภาพนำ้ทิ้ง จำนวน 9 จุด โดยรอบพื้นที่ วว.