เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อาคาร Admin ได้เข้าสู่การเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการรับรู้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2566 โดยเทียบกับปีงบประมาณ 2565