เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร Admin วว. ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อาคาร Admin ได้เข้าสู่การเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว และเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการรับรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว จึงได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2564 วว. อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของปีงบประมาณ 2564 จึงกำหนดเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 เทียบกับปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตาม ตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป