วว. ร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง “ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   สังกัดก…

อ่านต่อ วว. ร่วมพิธีอำลาตำแหน่ง “ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

วว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนงานวิจัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มห…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนงานวิจัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

วว. /บพท. บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน

ระบบผลิตน้ำประปา เป็นระบบที่แปรสภาพน้ำดิบหรือน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด หรือมีคุณภาพดีเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการบริโภคและอุปโภค ซึ่งน้ำธรรมชาติถึงแม้จะมีคุณภาพดี แต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง เพราะอาจ…

อ่านต่อ วว. /บพท. บริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน