วว. ผนึกพลังสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนานาชาติ หนุนเสริมธุรกิจเครื่องสำอาง SMEs ไทย

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Seminar and Workshop on The opportunity of Thai cosmetic ingredients/products to EU market”…

อ่านต่อ วว. ผนึกพลังสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนานาชาติ หนุนเสริมธุรกิจเครื่องสำอาง SMEs ไทย

รมว. อว. แถลงนโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว. ชู “เรียนดี มีความสุข มีรายได้ พร้อม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ”

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิท…

อ่านต่อ รมว. อว. แถลงนโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว. ชู “เรียนดี มีความสุข มีรายได้ พร้อม “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ”