เมล็ดพันธุ์แห่งป่าชุมชน

พญาเล็บครุฑ ( Seed of Power )

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต (The Seed of Life)