วว. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน Sustainable Park ประจำปี 2567 Kick off ชมรม ไลก์ (ไร้) ขยะ … ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม CSR  

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kic…

อ่านต่อ วว. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน Sustainable Park ประจำปี 2567 Kick off ชมรม ไลก์ (ไร้) ขยะ … ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม CSR