วว. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน Sustainable Park ประจำปี 2567 Kick off ชมรม ไลก์ (ไร้) ขยะ … ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม CSR  

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ชมรม “วว. ไลก์ (ไร้) ขยะ” ภายใต้การดำเนิน โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน Sustainable Park วว. ประจำปี 2567  ในวันที่  15  มีนาคม  2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี  โดยมุ่งเน้นให้ วว. เป็นต้นแบบการจัดการขยะชุมชนครบวงจรสำหรับการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ และเป็นการต่อยอดผลสำเร็จจากโครงการตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี ซึ่ง วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

“…กิจกรรมในวันนี้มุ่งหวังให้ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี เป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว. ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ยั่งยืน  เป็น Sustainable ที่เป็นต้นแบบของประเทศ  ซึ่ง วว. ประสบผลสำเร็จมาแล้วจากการขับเคลื่อนตาลเดี่ยวโมเดลในการจัดการขยะชุมชนครบวงจร…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

โอกาสนี้  ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  วว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม CSR ขององค์กร ในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ อันจะนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดย วว. ได้รับเกียรติจาก  ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บรรยายเรื่อง ขุมทรัพย์ในเมือง ประสบการณ์ความสำเร็จต่อการจัดการขยะรอบตัว พร้อมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะชุมชน  ขยะอุตสาหกรรม ขยะโรงพยาบาล  ขยะจากงานก่อสร้าง ขยะจากภาคเกษตรกรรม ขยะอันตรายและไม่อันตราย รวมทั้งการผนึกกำลังในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบเครือข่ายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

“…ขยะชุมชน เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรมได้…ถ้าเราช่วยไม่ให้เขาเป็นขยะ  เขาก็จะมาช่วยเราสร้างอาชีพ สร้างสิ่งแวดล้อม  คืนแผ่นดินที่สะอาด ปราศจากมลพิษ ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานของเรา…” ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาย

ในการนี้ ดร.เรวดี  อนุวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน  วว.  ได้ร่วมบรรยายเรื่อง แนวทางการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ  ที่มุ่งให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ การรับซื้อขยะรายสัปดาห์/รายเดือน การแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเปิดรับบุคลากร วว. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม “วว. ไลก์ (ไร้) ขยะ” นำร่องโครงการฯ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506