วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Thai Cos for Thai’s SMEs” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิ…

อ่านต่อ วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Thai Cos for Thai’s SMEs” เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ

“เครื่องทับกล้วยแผ่นบางสำหรับ SMEs” ผลงาน วว. ช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มอัตราการผลิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “เครื่องทับกล้วยแผ่น…

อ่านต่อ “เครื่องทับกล้วยแผ่นบางสำหรับ SMEs” ผลงาน วว. ช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มอัตราการผลิต