วว. บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ Change the World /NBT ประชาสัมพันธ์ตาลเดี่ยวโมเดล

ดร.เรวดี  อนุวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย  กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมวิจั…

อ่านต่อ วว. บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ Change the World /NBT ประชาสัมพันธ์ตาลเดี่ยวโมเดล