วว./บริษัท แพนฟู้ด จำกัด หารือความร่วมมือ…ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หา…

อ่านต่อ วว./บริษัท แพนฟู้ด จำกัด หารือความร่วมมือ…ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย

วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร เยี่ยม…

อ่านต่อ วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า