วว./บริษัท แพนฟู้ด จำกัด หารือความร่วมมือ…ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หารือความร่วมมือกับบริษัท แพนฟู้ด จำกัด (Panfood) โดยมี นายกุลวัชร หงษ์คู และนายธนวิชญ์ หงษ์คู ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งหารืองานวิจัยด้านอาหารและผลิตผลทางการเกษตร เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและส่งเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มพืชเกษตร มันหวานญี่ปุ่น สาหร่าย และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป โอกาสนี้ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) นางเรวดี มีสัตย์ นักวิจัยอาวุโส ศนอ. ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) และนักวิจัย วว. ร่วมหารือ วางแผนหาแนวทางทำงานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ บริษัท แพนฟู้ด จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร